Chuyên mục Tốt Đạo Đẹp Đời bàn về những ý niệm và tín ngưỡng tốt đẹp, đem lại ý nghĩa cho cuộc sống. Giúp người đọc chuyển hóa những thói quen, hành vi chưa tốt, chưa tích cực cho bản thân và cộng đồng. Hướng đến nhận thức, lối sống, hành vi hướng thiện, mang tính nhân văn.